ponedeljek, 17. oktober 2016"REACH – pomeni nov pravni okvir Evropske unije za varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami, kot tudi pomembnost tega pravnega okvira za zakonodajo in kazenski pregon s strani državne uprave, inšpekcijskih služb, strokovnih služb in institucij, ter vpliv na poslovanje gospodarstva.
Novi evropski pravni okvir za kemikalije, znane kot REACH, prinaša velike spremembe organov pristojnih za področje kemikalij in za industrijo, ki bodo moral zagotoviti podatke o varnosti kemikalij in možnih tveganjih. Po mnogih letih posvetovanj na ravni Evropske unije, med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom in vsemi zainteresiranimi stranmi, predvsem, kemično industrijo in združenja kemične industrije, je bila v decembru 2006 sprejeta Uredba (ES) št 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH - kratica za registracijo, evalvacijo in avtorizacijo kemikalij), ki je začela veljati 1. junija 2007.
Uredba REACH določa obveznosti proizvajalcev, uvoznikov in nadaljnjih uporabnikov snovi (posamično, v pripravkih in izdelkih), proizvedene ali uvožene v EU v količinah, ki so enake ali večje od ene tone. V proizvodnji, uvozu in uporabi snovi ali njihovem dajanju na trg z odgovornostjo in pazljivostjo, ki je potrebna, da se v razumno predvidljivih pogojih zagotavi, da ni nobenih škodljivih učinkov na zdravje ljudi in okolje. Proizvajalci in uvozniki morajo zagotoviti informacije o lastnostih snovi, proizvedenih ali uvoženih, in podatkih, ki se uporabljajo za oceno tveganja in ugotoviti in predlagati ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja. Vse te informacije za registracijo se predložijo Evropski agenciji za kemikalije (ECHA), ki se nahajajo v Helsinkih, ki vodi centralno bazo podatkov o kemikalijah.

Glede na to, da je to zelo kompleksen del evropske zakonodaje, ki je zelo zahteven za industrijo so regulatorji predvideni za prehodno obdobje 11 let, pod pogojem, da se snov predhodno registrira. REACH bo za nekatere kategorije nevarnih kemikalij uveden postopoma in v skladu z ustaljenimi koraki načrta registracije.
Dejstvo, da so predpisi v celoti zavezujoči in se neposredno uporabljajo v vseh državah članicah Evropske unije, brez obveznosti za prenos v nacionalno zakonodajo, se ta uredba v celoti izvaja v Republiki Sloveniji.